ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Book Suggetion for Purchase)


สามารถเสนอแนะได้ 3 ทาง ตามกณฑ์การคัดเลือก
คลิกอ่านเกณฑ์การคัดเลือก

เสนอผ่าน แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอสั่งซื้อ
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งเอกสาร ได้ที่เค้าเตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากร ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 12)

เสนอผ่าน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST)
คลิกอ่านขั้นตอนการใช้งานระบบ

เสนอผ่าน ระบบ
การคัดเลือกซื้อหนังสือ (ตามงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละคณะ)