aritc

aritc aritc

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ 13-15 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ..

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน NSRU Account

อ่านต่อ..

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2565

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ..


aritc


aritc


 aritc