aritc

aritc aritc

คู่มือการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ..

ประกาศ... ปรับเวลารับชำระค่าธรรมเนียมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ 13-16 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ 13-20 เมษายน 2565

อ่านต่อ..

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ..

จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2565

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบรายงานสถิติ

อ่านต่อ..


aritc


aritc


 aritc