aritc

aritc aritc

การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา

อ่านต่อ..

ประกาศปิดบริการ เทศกาลปีใหม่ 2566

อ่านต่อ..

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ 10-12 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ..

ประกาศ ปิดบริการ

อ่านต่อ..

การประชุมฝ่ายสถานที่การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

อ่านต่อ..

ประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ..

ประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ..


aritc


aritc


 aritc