สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-28 15:14:37 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ
2017-10-31 11:15:07 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th
2017-10-31 11:25:11 การเข้ารับอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2017-10-31 11:28:24 ประกาศ!! ตารางอบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-10-31 14:32:48 ไมโครซอฟท์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี Microsoft Imagine X
2017-12-01 15:29:33 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2017-12-03 09:48:23 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
2017-12-12 09:55:54 ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"
2018-01-05 09:27:28 แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"
2018-01-08 11:26:31 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-08 15:24:07 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2018-01-24 16:26:58 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2018-02-06 15:49:07 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-02-06 15:58:34 ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018"
2018-02-13 12:52:55 ขอเชิญร่วมพบกับ "คิ้วต่ำ" ในกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ"
2018-02-13 13:08:49 ขอเชิญร่วมพบกับ "กรรัมภา" ในกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “กรรัมภา” (เขียน) หนังสือคือการเดินทาง
2018-02-24 13:51:47 ขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
2018-02-24 14:33:08 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-02-26 09:09:02 ประกาศ !!!! ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะในงาน Books & IT Fair 2018@NSRU ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2018-03-22 11:23:59 แจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2018-04-25 08:58:01 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2018-05-03 12:57:35 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ Kahoot&Plickers"
2018-05-04 15:11:36 เชิญบุคลากรอบรม "การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"
2018-05-15 11:07:38 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"
2018-06-08 13:27:03 ขอแจ้งความไม่สะดวกในการให้บริการ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2561
2018-07-16 10:50:53 แจ้งปิดบริการ 17-20 ก.ค. 2561
2018-08-17 15:52:18 ขอเชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”
2018-09-03 09:44:27 ประกาศ !!! สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการ
2018-09-18 10:38:27 ประกาศ!! "งดให้บริการ" วันที่ 26 กันยายน 2561
2018-10-11 15:07:19 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
2018-11-06 23:59:52 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-12-11 12:00:38 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things"
2019-01-03 15:48:37 ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
2019-02-22 12:09:11 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
2019-03-06 11:41:31 กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"
2019-04-22 11:03:26 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"
2019-05-14 16:16:28 เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น
2019-06-19 08:31:19 แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
2019-11-14 10:03:08 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-14 15:28:00 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-22 16:17:31 แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล
2019-12-23 09:45:49 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2563
2020-02-05 10:11:28 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-24 14:06:57 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน มาร่วมตอบแบบแบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
2020-03-04 11:25:43 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-06-24 10:16:12 เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal"
2020-10-09 15:21:33 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2563
2020-11-25 09:37:57 ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของสำนักวิทยบริการ ฯ
2021-07-16 21:07:14 ประกาศ... "ยกเลิกการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์"
2021-07-20 15:44:38 ช่องทางการติดต่อ ARITC ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2021-07-21 07:19:37 สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ !! ก่อนสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ในรูปแบบออนไลน์)
2021-07-27 10:40:00 3 สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ในการสอบ ComQA Online
2021-09-12 10:42:53 งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-09-12 12:35:54 ประกาศ "ยกเลิกสอบ ComQA Online"
2021-09-16 14:40:21 การส่งเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ขอรับ NSRU Account ผ่านระบบ e-Account
2021-09-25 18:00:40 ประกาศ !! เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (รอบพิเศษ)
2021-10-01 11:58:15 แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall)
2021-10-21 10:54:00 ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
2021-10-31 15:03:27 การใช้งานระบบแจ้งผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน (e-Evaluate)
2021-11-22 11:34:29 แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall)
2021-11-27 08:13:35 เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา
2021-12-02 09:43:17 ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2021-12-13 09:29:36 แนะนำระบบ HelpDesk
2021-12-20 13:22:47 แนะนำระบบจองห้องออนไลน์ (e-Booking)
2022-01-05 14:51:10 ประกาศ !! ยกเลิกสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (4-10 ม.ค. 2565)
2022-01-14 16:54:55 ประกาศ ยกเลิกสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-31 ม.ค.2565
2022-01-27 11:16:26 ประกาศ ❗ แจ้งเตือนนโยบายการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลบนบริการ Google Workspace for Education
2022-02-01 10:06:01 เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2022-02-17 09:30:56 การนำส่งเอกสารส่วนที่ 1 (ข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)
2022-02-21 09:41:57 ประกาศ... ยกเลิกสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (วันที่ 19 และ 21 ก.พ. 2565)
2022-02-24 09:09:32 แจ้งยกเลิกการให้บริการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส BitDefender
2022-02-25 14:00:44 เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2565
2022-02-26 12:02:57 มาตรการเข้าสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (แบบ Onsite)
2022-03-07 10:31:54 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2022-03-17 16:21:03 ประกาศปรับปรุงเนื้อหาการสอบประกันคุณภาพ ด้านคอมพิวเตอร์
2022-03-23 16:45:44 ประกาศ ปิดบริการ 23-27 มีนาคม 2565
2022-03-25 16:34:07 เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาในรูปแบบ Onsite
2022-04-05 11:31:23 แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2022-04-12 16:20:03 ประกาศ ปิดบริการ 13-20 เมษายน 2565
2022-05-12 10:22:02 ประกาศ ปิดบริการ 13-16 พฤษภาคม 2565
2022-05-20 14:26:08 ประกาศ... ปรับเวลารับชำระค่าธรรมเนียมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2022-05-20 14:28:25 คู่มือการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2022-06-02 10:33:39 ประกาศ ปิดบริการ 3 มิถุนายน 2565
2022-06-22 14:13:05 การลงทะเบียน Mac Address อุปกรณ์ไร้สายเพื่อใช้งาน NSRU WiFi
2022-07-01 11:03:34 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2022-07-07 13:21:01 วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน NSRU Account
2022-07-12 13:20:13 ประกาศ ปิดบริการ 13-15 กรกฎาคม 2565
2022-07-27 10:15:32 ประกาศ ปิดบริการ 28-29 กรกฎาคม 2565
2022-09-26 11:46:58 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566
2022-10-28 13:56:45 ระเบียบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2022-10-31 09:39:45 NSRU Short URL
2022-11-01 14:12:21 ระบบงานแจ้งซ่อม (NSRU Maintenance)
2022-11-04 13:41:13 แจ้งเวลาการให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์
2022-11-18 09:47:34 ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2022-12-02 11:13:20 ประกาศ ปิดบริการ
2022-12-09 16:17:17 ประกาศ ปิดบริการ 10-12 ธันวาคม 2565
2022-12-19 13:44:14 ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562
2022-12-29 10:57:20 ประกาศปิดบริการ เทศกาลปีใหม่ 2566
2023-02-02 09:54:51 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา
2023-02-23 13:07:10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2023-05-18 14:35:44 แบบสำรวจความสนใจและความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2023-05-25 10:05:49 อบรมฟรี!! หลักสูตร "Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน"
2023-05-29 09:52:32 ขอเชิญนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วม "ติวเข้มการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์"
2023-06-16 08:44:56 ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ (e-Office)
2023-06-19 16:32:49 ประกาศ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว
2023-07-05 14:38:40 คู่มือการปิด Random Mac Address
2023-07-06 10:01:54 ขั้นตอนการลงทะเบียน Mac Address อุปกรณ์ไร้สาย เพื่อใช้งาน NSRU Wi-Fi
2024-01-24 11:08:48 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
2024-01-24 11:14:32 แค่คุณเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยน
2024-01-24 14:48:24 ทำ Green Office แล้วได้อะไร
2024-03-12 14:15:16 วันช้างไทย
2024-06-13 09:20:07 ความสะอาดของโต๊ะทำงาน