สำนักงานผู้อำนวยการEvent
ประชุมกรรมการ ประจำ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 ส.ค. 64
ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 26 ส.ค. 64
กำหนดการตรวจ ISO ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

อ่านต่อ..

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ..

กำหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Audit Program)

อ่านต่อ..

กำหนดแผนการตรวจติดตามและประเมินผล (Internal Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ..