สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของทุกท่านไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ✅ ร่วมประเมินความพึงพอใจ https://e-form.nsru.ac.th/q=89sunisa.o  |   2 ธันวาคม 2564  |   09:43:17  |  

ไฟล์แนบ
1.jpg