สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถดูได้ที่ http://aritc.nsru.ac.th/qa/aritckm/?p=186kunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   14:59:46  |