ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้บริการปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Contacts
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ชั้น 2
webmaster@nsru.ac.th
0-5621-9100 ต่อ 1519,1521