ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้งานบริการวิชาการ งานฝึกอบรมและสัมมนา งานประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์การสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์

สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://comqa.nsru.ac.th/comqa/


อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://training.nsru.ac.th/


การบริการฝึกอบรม

สามารถติดตามข่าวการอบรมได้ที่ http://training.nsru.ac.th/

การสอบ/การรับวุฒิบัตรออนไลน์

https://sites.google.com/nsru.ac.th/nsruonlineContacts
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ชั้น 1
0-5621-9100 ต่อ 1502