ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ รับผิดชอบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยประกอบด้วยงานบริการระบบเครือข่ายและงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
บริการบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

(noc.nsru.ac.th)


บริการอีเมล์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย (@nsru.ac.th)

noc.nsru.ac.th


บริการบัญชีผู้ใช้งาน Office365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย (@my.nsru.ac.th)

noc.nsru.ac.th


บริการลงทะเบียน Mac Address ของคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ สื่อสารสำหรับใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย

ขอใช้งานได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (อาคาร 15 ชั้น 1)


บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในกลุ่ม Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) (MS Imagine)

noc.nsru.ac.th


บริการขอซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้โครงการ Campus Agreement สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

noc.nsru.ac.th


บริการขอพื้นที่สร้างเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

noc.nsru.ac.th


บริการติดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติมภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย


การขอรับบริการระบบกล้องวงจรปิด (I
P Camera)


บริการให้คำแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัย


งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ระบบตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน หรือติดตามงานซ่อม สามารถตรวจสอบได้ที่ http://aritc.nsru.ac.th/ictmaterial/com_service/"

Contacts
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) ชั้น 2
noc.service@nsru.ac.th
0-5621-9100 ต่อ 1518