สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ..

งานอนุรักษ์สืบสานประเพณี "เทศกาลวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"

อ่านต่อ..

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

อ่านต่อ..

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อ่านต่อ..

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

อ่านต่อ..

โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center)

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่บริการวิชาการ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

อบรม "การจัดการสอบออนไลน์ หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับพลเมืองไทย"

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่โรงเรียนวังบ่อวิทยา

อ่านต่อ..

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2564

อ่านต่อ..

การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

อ่านต่อ..

ประชุมแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ..

ARITC on Tour

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านดิจิทัล

อ่านต่อ..

นศ.ฝึกประสบการณ์ นำเสนอระบบ e-Schedule

อ่านต่อ..

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ ECI Center ณ วิทยาลัยการอาชีพ

อ่านต่อ..

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับประธานเครือข่ายสำนัก

อ่านต่อ..

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรในระบบ NSRU MIS

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริการข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application" (e-Asset)

อ่านต่อ..