สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการ "Multi IT Certification Program"

อ่านต่อ..

การประชุมพิจารณาการออกข้อสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ฯ

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านต่อ..

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานระบบเครือข่ายฯ

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านต่อ..

การประชุม เรื่อง "จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2562

อ่านต่อ..

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานระบบบริการสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๙๗ ปี

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk) และระบบการจัดอบรม (NSRU Training)"

อ่านต่อ..

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 7/2562

อ่านต่อ..

โครงการมาตรฐานอาชีพ ด้าน System Analysis & Developer

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Plicker"

อ่านต่อ..

นำเสนองานบริการสำนักวิทยบริการฯ แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ

อ่านต่อ..