สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ทางรัฐ และการใช้งานอย่างรู้เท่าทันมิจฉาชีพ" รุ่นที่ 3

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

อ่านต่อ..

ดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อ่านต่อ..

พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ..

รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรู้เท่าทันดิจิทัล (Be Internet Awesome) รุ่นที่ 4"

อ่านต่อ..

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย Laravel 11 และ Technology Update ประจำปี 2567

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2567

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรู้เท่าทันดิจิทัล (Be Internet Awesome) รุ่นที่ 3"

อ่านต่อ..

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) ณ โรงเรียนห้วยขาแข้ง

อ่านต่อ..

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) ณ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD ทางรัฐ และการใช้งานอย่างรู้เท่าทันมิจฉาชีพ"

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

พิธีสรงน้ำพระ และพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระพุทธสัพพัญญู ฯ

อ่านต่อ..

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ..

กิจกรรม "คลินิกคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลในชุมชน"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>
หัวข้อทั้งหมด >>