สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers"

อ่านต่อ..

ศึกษาดูงาน "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว"

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ร่วมกับ สกอ.

อ่านต่อ..

พิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้บริหาร

อ่านต่อ..

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ (Creative Positive Working)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ..

การประชุมติดตามงาน การเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

การจัดงาน "Books & IT Fair 2018@NSRU"

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน Books&IT Fair 2018@NSRU

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านต่อ..

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

อ่านต่อ..

ทำบุญประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..