สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

อ่านต่อ..

กิจกรรม ARITC KM Day หัวข้อ "การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามแนวทางสำนักงานสีเขียว"

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน"

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อยุคใหม่ด้วย AI"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2566

อ่านต่อ..

การประชุมสรุปปิดการตรวจ "การตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง" (RM1-RM3_NSRU)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อ่านต่อ..

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2566

อ่านต่อ..

จัดประชุมบุคลากรหลังปิดภาคเรียน และกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

อ่านต่อ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข้าใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ"

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)”

อ่านต่อ..

โครงการวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อ่านต่อ..

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านต่อ..

รับมอบเกียรติบัตร "ห้องสมุดสีเขียว" ประจำปี 2565

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2566

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>
หัวข้อทั้งหมด >>