สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

อ่านต่อ..

อบรมยุวบรรณารักษ์ 4.0

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนบ้านสมอทอง

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาคม

อ่านต่อ..

แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกแบบทดสอบ

อ่านต่อ..

แต่งกายตามเทศกาลตรุษจีน

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ 22 ม.ค.63

อ่านต่อ..

อบรมการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

อ่านต่อ..

ทำบุญประจำปี 2563

อ่านต่อ..

ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

อ่านต่อ..

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2562

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ..

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัล

อ่านต่อ..

การนำเสนอแบบ Oral Presentation ด้านการพัฒนางานประจำ

อ่านต่อ..