สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนเขาทอง (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดใหม่

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์

อ่านต่อ..

การทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนเขาทอง

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 11/2562

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำนักงานผู้อำนวยการ (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์วิทยบริการ (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์ ICT (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ..

การประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

อ่านต่อ..

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2562

อ่านต่อ..

เข้าร่วมโครงการ "Multi IT Certification Program"

อ่านต่อ..

การประชุมพิจารณาการออกข้อสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ฯ

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านต่อ..

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานระบบเครือข่ายฯ

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านต่อ..

การประชุม เรื่อง "จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ..