สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 7/2561

อ่านต่อ..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564"

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

อ่านต่อ..

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ..

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์และสามเณร วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

อ่านต่อ..

นักศึกษา มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานศูนย์ ICT

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 5/2561

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน (QA สัญจร)

อ่านต่อ..

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ..

การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers"

อ่านต่อ..

ศึกษาดูงาน "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว"

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 ครั้งที่ 1 (Internal Audit)

อ่านต่อ..