สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานระบบบริการสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๙๗ ปี

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบช่วยเหลือการบริการ (NSRU Helpdesk) และระบบการจัดอบรม (NSRU Training)"

อ่านต่อ..

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 7/2562

อ่านต่อ..

โครงการมาตรฐานอาชีพ ด้าน System Analysis & Developer

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย Plicker"

อ่านต่อ..

นำเสนองานบริการสำนักวิทยบริการฯ แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ

อ่านต่อ..

นำเสนองานบริการสำนักวิทยบริการฯ แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านต่อ..

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ"

อ่านต่อ..

ประชุมนำเสนอการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2562

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน (Internal Audit)

อ่านต่อ..

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense

อ่านต่อ..