สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบ e-Asset"

อ่านต่อ..

ประชุมหารือการออกแบบระบบฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริการข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application" (e-Asset)

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563

อ่านต่อ..

internal Audit ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

บริการวิชาการ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564”

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์"

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 9/2563

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ..