สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2564

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2564

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application"

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2564

อ่านต่อ..

สืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ..

งานอนุรักษ์สืบสานประเพณี "เทศกาลวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"

อ่านต่อ..

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

อ่านต่อ..

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

อ่านต่อ..

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

อ่านต่อ..

โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center)

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่บริการวิชาการ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

อบรม "การจัดการสอบออนไลน์ หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับพลเมืองไทย"

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่โรงเรียนวังบ่อวิทยา

อ่านต่อ..

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2564

อ่านต่อ..

การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

อ่านต่อ..

ประชุมแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ..