สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2565

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ศูนย์วิทยบริการ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)

อ่านต่อ..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)

อ่านต่อ..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565

อ่านต่อ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU Dashboard)”

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2565

อ่านต่อ..

การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

อ่านต่อ..

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ..

การทดลองใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

อ่านต่อ..

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์หลักระบบเครือข่าย (Server)

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41”

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบ้านคลองม่วง

อ่านต่อ..

พิธีถวายชัยมงคล

อ่านต่อ..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>