สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมฝ่ายสถานที่การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11

อ่านต่อ..

ประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านต่อ..

ประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ..

แต่งกายเสื้อผ้าสีแดง หรือชุดจีน เพื่อร่วมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566

อ่านต่อ..

ทำบุญประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2566

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร

อ่านต่อ..

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 12/2565

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัด

อ่านต่อ..

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ..

แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการแข่งขันกีฬา

อ่านต่อ..

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงาน

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 11/2565

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเขาถ้ำพระ

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งาน “ระบบบันทึกผลการตรวจ ATK ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามมาตรการ COVID-19”

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์”

อ่านต่อ..

ผ่านการรับรองการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

อ่านต่อ..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>
หัวข้อทั้งหมด >>