สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศInternal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

พิธีสรงน้ำพระ และพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะองค์พระพุทธสัพพัญญู ฯ

อ่านต่อ..

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ..

กิจกรรม "คลินิกคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลในชุมชน"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ..

กิจกรรมอบรม เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสีย และสารอันตรายภายในองค์กร

อ่านต่อ..

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2567

อ่านต่อ..

กิจกรรมตรวจประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5ส

อ่านต่อ..

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตลาดออนไลน์ Digital Marketing"

อ่านต่อ..

กิจกรรม "มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก"

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์

อ่านต่อ..

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่สังคมดิจิทัล

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ทางรัฐ และการใช้งานอย่างรู้เท่าทันมิจฉาชีพ" --

อ่านต่อ..

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับหน่วยงานรัฐ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>
หัวข้อทั้งหมด >>