สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ..

จัดระบบห้องสมุด โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2565

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบรายงานสถิติ

อ่านต่อ..

อบรม ICDL

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Canva และ Classtime

อ่านต่อ..

โครงการสร้างสื่อดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Canva

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบแฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)

อ่านต่อ..

การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบ Big Data

อ่านต่อ..

การประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบ Big Data

อ่านต่อ..

การอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบแฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ 2/2565

อ่านต่อ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ARITC KM Day)

อ่านต่อ..

พิธีวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

อ่านต่อ..

การนำเสนอระบบงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ่านต่อ..

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว

อ่านต่อ..