สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ..

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การอบรมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 11/2566

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21”

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

อ่านต่อ..

การประชุมสามัญประจำปี 2566 "ชมรมห้องสมุดสีเขียว"

อ่านต่อ..

การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ..

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2566

อ่านต่อ..

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

อ่านต่อ..

วันสันติภาพสากล 2566

อ่านต่อ..

พิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด”

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส

อ่านต่อ..อ่านทั้งหมด >>
หัวข้อทั้งหมด >>