สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ..

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนโกรกพระ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบรการ ฯ ครั้งที่ 11/2564

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 10/2564

อ่านต่อ..

อบรม เรื่อง “ระบบการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ”

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 9/2564

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2564

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ..

Internal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ในรูปแบบ Web Application"

อ่านต่อ..

Internal Audit ศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2564

อ่านต่อ..

สืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

อ่านต่อ..

งานอนุรักษ์สืบสานประเพณี "เทศกาลวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"

อ่านต่อ..

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งาน Digital Smart Education Platform (DSEP)

อ่านต่อ..