aritc


ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ
กรรมการ
นายภูริพัศ เหมือนทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
นายอนุวัตน์ แสงอ่อน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ผศ.ดร.กันยา อนุุกูลธนากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
กรรมการ
นางอัญชลีพร แก้ววงษา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
กรรมการ
น.ส.ปรางทิพย์ พึงไชย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
กรรมการ
น.ส.จริยา ทิพย์หทัย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ