สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศInternal Audit สำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล เป็นประธาน การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์เทคโนโลียีสารสนเทศฯ เข้าตรวจติดตามงานของสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์8 กรกฏาคม 2564   15:50:20