สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)” ให้แก่ คณบดี และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลด้วยตนเอง และคำนวณภาระงานให้อัตโนมัติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio) ได้ที่ https://e-port.nsru.ac.th13 กันยายน 2565   10:58:40