สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในตามกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม (Auditor) จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าตรวจติดตามงานของสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆ ต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์21 กันยายน 2565   10:01:48