สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งบุคลากรแต่ละฝ่ายงานได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนดังกล่าวต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้จัดประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และนำเสนอแนวนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์11 พฤศจิกายน 2565   09:50:24