สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัด

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2 ธันวาคม 2565   14:39:59