สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเป็นการพูดคุยหารือแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน ในแต่ละหมวด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 พฤษภาคม 2566   14:26:38