สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์ "นครสวรรค์ศึกษา" http://nsnstudies.nsru.ac.th เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สืบค้นและเผยแพร่บทความทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓๙๘ หมู่ ๙ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ e-mail : artculture@nsru.ac.thkunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   11:15:07  |