สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้ารับอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

เนื่องจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดการอบรม ให้กับนักศึกษา โดยมีเงื่อนไขการไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ ครบ 3 ครั้ง ถึงจะสามารถลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้มีนักศึกษาจำนวนไม่ถึงข้อกำหนดในการมาลงชื่อเข้ารับการอบรม จึงไม่สามารถมีการเปิดการอบรมสำหรับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ จากการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมให้กับนักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ในการอบรมดังกล่าว เริ้มใช้ในเดือน กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และยกเลิกการอบรมการสอบประกันคุณภาพฯ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมระบบในการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาต่อไป เงื่อนไขสำหรับการอบรม 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี 2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ 3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://ittraining.nsru.ac.th/ (โดยเข้าลิ้ง หลักสูตรสำหรับนักศึกษา) 4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 40 ที่นั่ง 5. อบรมในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 ทุกวันพุธ ในอาทิตย์ที่่ 3 ของทุกเดือน 6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th *** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://ittraining.nsru.ac.th/kunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   11:25:11  |