สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไมโครซอฟท์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี Microsoft Imagine X

บริการ Microsoft Imagine เป็นบริการเสริมภายใต้บริการของไมโครซอฟท์ (Office 365) ที่สนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องมือ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยุ่ในกลุ่ม Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) เพื่อนำไปใช้งานในการเรียนการสอนเท่านั้น สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิในการใช้งาน มีดังนี้ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ - สาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้งานได้ที่ http://noc.nsru.ac.th/imagine_service.phpkunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   14:32:48  |