สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

**จากเดิม** อาคารครุศาสตร์ (อาคาร9) - ห้องให้บริการหอสมุด ห้อง 954 - ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้อง 944 ------------------------------------------ **ปัจจุบัน** ให้บริการที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 11) - ห้องให้บริการหอสมุด ห้อง 11208 - ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้อง 11210napadon.k  |   1 ธันวาคม 2560  |   15:29:33  |