สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. เท่านั้น (อบรมฟรี) รับจำนวน 30 คน วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer LAB1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://ittraining.nsru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ ติดต่อ 0-5621-9100 ต่อ 1502 หรือ 1511kunlada  |   8 มกราคม 2561  |   15:24:07  |