สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

> **จากเดิม อาคารครุศาสตร์ (อาคาร9)** * ห้องให้บริการหอสมุด ห้อง 954 * ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้อง 944 > **ปัจจุบัน ให้บริการที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 11)** * ห้องให้บริการหอสมุด ห้อง 11208 * ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้อง 11210kunlada  |   24 มกราคม 2561  |   16:26:58  |