สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕) ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/JJ2SH2 ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลดา สวนสลา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรภายใน ๑๕๒๐ มือถือ ๐๘ ๒๗๖๗ ๙๔๙๐ e-Mail : kunlada@nsru.ac.th **** ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์จากทางสังกัดคณะ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเข้าอบรมมีเวลาไม่น้อยกว่า ๘๐% และต้องไม่เป็นผู้ที่รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในปี ๒๕๖๐kunlada  |   6 กุมภาพันธ์ 2561  |   15:49:07  |