สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ Kahoot&Plickers"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Kahoot&Plickers" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09.00 น.-16.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ittraining.nsru.ac.th (รับจำนวน 40 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1502 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์sunisa.o  |   3 พฤษภาคม 2561  |   12:57:35  |