สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญบุคลากรอบรม "การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"

ขอเชิญ... บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน" วิทยากร โดย อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยพร้อมเพียงกันsunisa.o  |   4 พฤษภาคม 2561  |   15:11:36  |