สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งความไม่สะดวกในการให้บริการ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2561

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งความไม่สะดวกในการให้บริการ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จะต้องเตรียมสถานที่และความพร้อมในฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมและการจัดประชุม สามารถสอบถามการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรืออีเมล์ officecenter@nsru.ac.th จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาส นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์sunisa.o  |   8 มิถุนายน 2561  |   13:27:03  |