สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์

การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนนวน ๔๐ที่นั่ง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Computer Training ๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (อาคาร ๑๕) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่https://bit.ly/2VbY2Oa ~~~~ **ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเข้าร่วมการอบรม** • ทำความรู้จักระบบ e-Learning และการนำสื่อการเรียนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ • การนำวีดีโอที่บันทึกจากห้อง Classroom 21st เข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม หรือทบทวนย้อนหลัง • การสร้างแบบทดสอบออนไลน์บนระบบ e-Learning • การสั่งการบ้านบนระบบ e-Learning และการส่งการบ้านจากที่เก็บข้อมูลส่วนตัวบน OneDrive ของ Office 365 9.00 - 12.00 * แนะนำหน้าต่างการใช้งานระบบ e-Learning * การเข้าใช้งาน e-Learning ด้วย User account Office365 * การตั้งค่ารายวิชา * วิธีการตั้งค่าการลงทะเบียนเข้าเรียน enrollment * วิธีการนำเข้าผู้ใช้งาน import user * วิธีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชา * วิธีการ Restore และ backup รายวิชา * การเข้าสู่รายวิชาเพื่อสร้างเนื้อหาบทเรียน * การเพิ่มบทเรียนด้วยเนื้อหาของรายวิชาด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ 13.00 - 16.30 * วิธีการกำหนด Assignment และการส่งงานจากไฟล์ที่อยู่ใน OneDrive บน Office 365 * การเพิ่มบทเรียนด้วยสื่อรูปแบบ VDO จาก VDO Portal * การสร้างและกำหนดค่าแบบทดสอบบนระบบ e-Learning * สรุปการใช้งาน LMS และ VDO Portal ~~~~ สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ Workshop 1. User account Office 365 ของผู้เข้าร่วมอบรม 2. Content ที่ใช้ในการสอน เช่น PowerPoint, รูปภาพ, วีดีโอ เป็นต้น ~~~~ สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ Workshop 1. User account Office 365 ของผู้เข้าร่วมอบรม 2. Content ที่ใช้ในการสอน เช่น PowerPoint, รูปภาพ, วีดีโอ เป็นต้น ~~~~ ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จจถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลดา สวนสลา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรภายใน ๑๕๒๐ มือถือ ๐๘ ๒๗๖๗ ๙๔๙๐ e-Mail : kunlada@nsru.ac.th ~~~~kunlada  |   22 กุมภาพันธ์ 2562  |   12:09:11  |  

ไฟล์แนบ
banner3.jpg