สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

**บริเวณที่ได้รับผลกระทบ** - อาคาร2 อาคาร3 อาคาร4 อาคาร5 อาคาร7 อาคาร9 อาคาร10 และอาคาร12 - สำนักศิลปะวัฒนธรรม - กองพัฒนานักศึกษา - อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ - หอพักนักศึกษาจีนwichakorn.k  |   19 มิถุนายน 2562  |   08:31:19  |