สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ และหวังป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานประจำปีฉบันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลด รายงานได้ในรูปแบบ e-book ได้ที่
http://www.led.go.th/ebook/report/2562/mobile/index.htmlgasidid.p  |   10 สิงหาคม 2563  |   09:52:22  |