สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ฝึกอบรมวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1 ชั้น 2 อาคาร 15 เงื่อนไขสำหรับการอบรม 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี 2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ 3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://training.nsru.ac.th/ 4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง 5. อบรมในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th *** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://training.nsru.ac.th/detail_course.php?IDcourse=61 ***sumon  |   9 ตุลาคม 2563  |   15:21:33  |