สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall)

แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการอัพเกรดซอฟแวร์บนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 - 24.00 น. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม 056-219100-29 ต่อ 1518 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ ฯsunisa.o  |   1 ตุลาคม 2564  |   11:58:15  |