สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall)

แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network Firewall) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 - 01.00 น. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการปรับปรุง Network Firewall ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานเว็บไซต์และบริการของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอกในช่วงวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม 056-219100-29 ต่อ 1518 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ ฯsunisa.o  |   22 พฤศจิกายน 2564  |   11:34:29  |