สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน... ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ที่ url: https://bit.ly/3MaTjas หรือสแกน QR Code ____ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเราsunisa.o  |   1 กรกฏาคม 2565  |   11:03:34  |  

ไฟล์แนบ
ร่วมตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ.jpg