สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ที่ URL: https://e-form.nsru.ac.th/q=37 (หรือสแกน QR Code) เพื่อนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปsunisa.o  |   23 กุมภาพันธ์ 2566  |   13:07:10  |  

ไฟล์แนบ
Blue Minimalist Laptop Sale Facebook Post.jpg