aritc


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์
นางสาวกุลดา สวนสลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์)
อาคาร 15 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1520
kunlada@nsru.ac.th