สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-28 15:14:37 ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ
2017-10-31 11:15:07 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th
2017-10-31 11:25:11 การเข้ารับอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2017-10-31 11:28:24 ประกาศ!! ตารางอบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-10-31 14:32:48 ไมโครซอฟท์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี Microsoft Imagine X
2017-12-01 15:29:33 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2017-12-03 09:48:23 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
2017-12-12 09:55:54 ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"
2018-01-05 09:27:28 แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"
2018-01-08 11:26:31 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-08 15:24:07 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2018-01-24 16:26:58 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2018-02-06 15:49:07 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-02-06 15:58:34 ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018"
2018-02-13 12:52:55 ขอเชิญร่วมพบกับ "คิ้วต่ำ" ในกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ"
2018-02-13 13:08:49 ขอเชิญร่วมพบกับ "กรรัมภา" ในกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “กรรัมภา” (เขียน) หนังสือคือการเดินทาง
2018-02-24 13:51:47 ขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI
2018-02-24 14:33:08 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-02-26 09:09:02 ประกาศ !!!! ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะในงาน Books & IT Fair 2018@NSRU ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2018-03-22 11:23:59 แจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2018-04-25 08:58:01 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2018-05-03 12:57:35 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีฯ Kahoot&Plickers"
2018-05-04 15:11:36 เชิญบุคลากรอบรม "การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน"
2018-05-15 11:07:38 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"
2018-06-08 13:27:03 ขอแจ้งความไม่สะดวกในการให้บริการ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2561
2018-07-16 10:50:53 แจ้งปิดบริการ 17-20 ก.ค. 2561
2018-08-17 15:52:18 ขอเชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”
2018-09-03 09:44:27 ประกาศ !!! สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการ
2018-09-18 10:38:27 ประกาศ!! "งดให้บริการ" วันที่ 26 กันยายน 2561
2018-10-11 15:07:19 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
2018-11-06 23:59:52 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-12-11 12:00:38 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things"
2019-01-03 15:48:37 ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
2019-02-22 12:09:11 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
2019-03-06 11:41:31 กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"
2019-04-22 11:03:26 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"
2019-05-14 16:16:28 เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น
2019-06-19 08:31:19 แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
2019-11-14 10:03:08 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-14 15:28:00 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-22 16:17:31 แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล
2019-12-23 09:45:49 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2563
2020-02-05 10:11:28 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-24 14:06:57 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน มาร่วมตอบแบบแบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
2020-03-04 11:25:43 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-06-24 10:16:12 เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal"
2020-10-09 15:21:33 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2563
2020-11-25 09:37:57 ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของสำนักวิทยบริการ ฯ
2021-07-16 21:07:14 ประกาศ... "ยกเลิกการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์"
2021-07-20 15:44:38 ช่องทางการติดต่อ ARITC ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2021-07-21 07:19:37 สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ !! ก่อนสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ในรูปแบบออนไลน์)
2021-07-27 10:40:00 3 สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ในการสอบ ComQA Online
2021-09-12 10:42:53 งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-09-12 12:35:54 ประกาศ "ยกเลิกสอบ ComQA Online"
2021-09-16 14:40:21 การส่งเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ขอรับ NSRU Account ผ่านระบบ e-Account