aritc

aritc aritc

ประกาศ ยกเลิกสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-31 ม.ค.2565

อ่านต่อ..

ประกาศ !! ยกเลิกสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (4-10 ม.ค. 2565)

อ่านต่อ..

แนะนำระบบจองห้องออนไลน์ (e-Booking)

อ่านต่อ..

แนะนำระบบ HelpDesk

อ่านต่อ..

ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ..

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ..

การประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

อ่านต่อ..


aritc


aritc


 aritc