aritc


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์)
อาคาร 15 ชั้น 1
0-5621-9100 ต่อ 1502
sumon@nsru.ac.th

นางดวงพร สีระวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
อาคาร 15 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1527
duangporn@nsru.ac.th