aritc


สำนักงานผู้อำนวยการ >> กลุ่มงานคลังและพัสดุ
นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลัง และพัสดุ)
อาคาร 15 ชั้น 1
0-5621-9100 ต่อ 1513
viparat.o@nsru.ac.th