aritc


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
นางอัญชลีพร แก้ววงษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน ( รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต)
อาคาร 15 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1525
anchalee.l@nsru.ac.th