aritc


ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) >> กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย

บรรณารักษ์( รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)
อาคาร 12 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1540
pattharaporn.w@nsru.ac.th

นายพิเชษฐ อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาคาร 12 ชั้น 4
0-5621-9100 ต่อ 1546
pichet.y@nsru.ac.th

นางสาวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์

บรรณารักษ์
อาคาร 12 ชั้น 2
0-5621-9100 ต่อ 1543
natchanan.s@nsru.ac.th