aritc


สำนักงานผู้อำนวยการ >> กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ

นักวิชาการศึกษา( รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์)
อาคาร 15 ชั้น 1
0-5621-9100 ต่อ 1515
sunisa.o@nsru.ac.th