สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2017-10-03 09:52:08 แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
2017-10-03 10:00:26 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
2017-10-03 10:11:53 ศูนย์วิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560
2017-10-03 10:14:04 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
2017-10-03 10:16:58 ขอเชิญร่วมงาน บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ ๒๐๑๖ ( Books & IT Fair 2016 @ NSRU )
2017-10-31 11:15:07 ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th
2017-10-31 11:25:11 การเข้ารับอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2017-10-31 11:28:24 ประกาศ!! ตารางอบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-10-31 14:32:48 ไมโครซอฟท์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี Microsoft Imagine X
2017-10-31 14:45:58 เปิดให้บริการ Office365สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2017-12-01 15:29:33 แจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่ให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)
2017-12-03 09:48:23 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)
2017-12-12 09:55:54 ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"
2018-01-08 13:37:36 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561
2018-01-08 15:24:07 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
2018-02-06 15:49:07 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-02-06 15:58:34 ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018"
2018-02-26 09:13:44 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง Learning with iPad ในงาน Books & IT Fair 2018
2018-02-26 09:15:50 ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0
2018-03-28 12:17:14 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561
2019-02-06 09:35:52 ประชาสัมพันธ์ นศ.ที่สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 4 มค.62 ให้รีบมาติดต่อรับวุฒิบัตร
2019-02-22 12:09:11 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
2019-04-23 15:59:56 แจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ